Formalności

Karty informacyjne przedsięwzięcia

Oferujemy pomoc w sporządzaniu kart informacyjnych przedsięwzięcia na potrzeby procedur administracyjnych – stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub stwierdzenia obowiązku, lub jego braku, przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000.

Karta informacyjna przedsięwzięcia stanowi obligatoryjny dokument w ww. postępowaniach administracyjnych, a także bywa potrzebna w procesach wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o wyłączeniu z produkcji rolnej gruntu, decyzji o pozwoleniu na budowę. Organ właściwy do zajęcia stanowiska rozstrzyga sprawę, w głównej mierze, opierając się o informacje zawarte w KIP. Wnioskodawca jest zobowiązany do udzielenia informacji w zakresie ustalonym w przepisach prawa – art. 3. ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Koszt i termin wykonania karty informacyjnej przedsięwzięcia uzgadniany jest każdorazowo indywidualnie ze zleceniodawcą. Wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko lub raportu o oddziaływaniu na obszar Natura 2000 zgodnie z zakresem ustalonym w postanowieniu organu właściwego do wydania rozstrzygnięcia.

Twoja planowana inwestycja

Ocena oddziaływania na środowisko

Jeżeli organ właściwy do wydania decyzji niezbędnej do realizacji planowanego przedsięwzięcia stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i/lub obszar Natura 2000 nakłada na wnioskodawcę obowiązek sporządzenia raportu zawierającego taką ocenę. Dokument ten poddawany jest analizie przez organy ochrony środowiska oraz stanowi podstawę do wydania rozstrzygnięcia dla danej sprawy.

Zajmujemy się wykonaniem ekspertyz przyrodniczych i sporządzeniem raportu z przeprowadzonych działań. Dokument zawiera informacje o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia lub inwestycji na środowisko.

Na wycenę przygotowania takiego raportu składa się kilka czynników, dlatego oszacowanie ceny odbywa się indywidualnie w odniesieniu do każdej planowanej inwestycji. Termin wykonania raportu uzależniony jest od obostrzeń nałożonych na inwestora w postanowieniu organu administracji. Najczęściej wynika to z obowiązku przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej.

W trosce o środowisko

Pełen zakres świadczonych usług przyrodniczych

Dla rolnictwa

 • Ekspertyzy ornitologiczne na potrzeby Działań Rolno-Środowiskowo-Klimatycznych
 • Ekspertyzy botaniczne na potrzeby Działań Rolno-Środowiskowo-Klimatycznych

 • Karta informacyjna przedsięwzięcia
 • Monitoring przed-/po- realizacyjny
 • Końcowy raport oddziaływania inwestycji na elementy przyrody
 • Pomoc w uzyskaniu niezbędnych zezwoleń
 • Nadzór przyrodniczy

 • Inwentaryzacja ornitologiczna / botaniczna / inna
 • Opinia
 • Pomoc w uzyskaniu niezbędnych zezwoleń
 • Nadzór przyrodniczy

Przed wycinką roślinności należy zorientować się, czy nie są one schronieniem dla zwierząt. Nasza opinia pozwoli uniknąć strat w środowisku, a co najważniejsze pozwoli przeprowadzić cały proces zgodnie z planem.

 • Inwentaryzacja ornitologiczna / chiropterologiczna / inna
 • Opinia
 • Działania kompensacyjne
 • Pomoc w uzyskaniu niezbędnych zezwoleń
 • Nadzór przyrodniczy

Budynki mieszkalne czy gospodarcze są wykorzystywane przez zwierzęta jako miejsca lęgowe oraz codziennego użytku, dlatego każdy remont może zniszczyć ich siedliska. Odpowiednio wcześniej przed rozpoczęciem prac należy wykonać ekspertyzę przyrodniczą z różnych zakresów, aby zminimalizować straty dla środowiska. Często zdarza się, że jednym z wyników ekspertyzy jest rozpoczęcie procesu otrzymania zezwoleń czy wykonanie działań kompensacyjnych.

Inwentaryzacje / monitoringi / opinie / waloryzacje przyrodnicze / szkolenia z zakresu zoologii, botaniki, mykologii i innych.

Szeroko pojęta ochrona środowiska jest niezbędnym elementem życia człowieka. Polskie prawo zakłada szereg zakazów, nakazów czy regulacji zwiększających szansę zachowania cennych elementów przyrody. Dzięki wiedzy i doświadczeniu naszej firmy możesz przyczynić się dla środowiska i zrobić wszystko zgodnie z prawem.

Skontaktuj się z nami, razem ustalimy co jest Ci potrzebne, aby uzyskać zezwolenia czy dotacje.