Certyfikacja ekologiczna w gospodarstwach rolnych:

WSPÓŁPRACYJEMY Z Jednostką Certyfikującą CJ AGROEKO SP. Z O.O.

PROCES CERTYFIKACJI

 1. Zgłoszenie działalności ekologicznej – obejmuje dwa dokumenty:
 • Urzędowy dokument, za pomocą którego można dokonać zgłoszenia do jednostki certyfikującej. Po jego przekazaniu jednostka certyfikująca niezwłocznie obejmuje zgłaszającego nadzorem. Druk zgłoszenia służy również do dokonywania zmian danych przekazanych we wcześniejszym zgłoszeniu.
 • Wniosek o certyfikację wraz z załącznikami (m.in.: kopia map z zaznaczonymi granicami działek rolnych; kopia wniosku o przyznanie płatności; pełnomocnictwo w przypadku, gdy osoba składająca wniosek nie jest właścicielem lub dzierżawcą przedsiębiorstwa, wypisy z rejestru gruntów). W przypadku, gdy producenci, decydują się na współpracę z jednostką certyfikującą, po uprzedniej współpracy z inną jednostką certyfikującą, do w/w dokumentów powinni również dołączyć: kserokopię certyfikatu; dokument potwierdzający status producenta; zalecenia wydane przez poprzednią jednostkę, jeśli takie wystąpiły.
 1. Podpisanie umowy z Jednostką Certyfikującą;
 2. Dokonanie opłaty za certyfikację;
 3. Proces kontroli w gospodarstwie;
 4. Wydanie certyfikatu.

Osoby, które prowadzą produkcję metodami ekologicznymi, posiadają certyfikat i są zdecydowane na dalszą działalność w zakresie objętym certyfikacją zobowiązane są:

 • przedstawić Roczny Plan Produkcji do końca kwietnia każdego roku,
 • wnieść I część opłaty za pełniony nadzór w tym proces kontroli – do końca lutego każdego roku.

PROCES KONTROLI

 • Kontakt inspektora i umówienie terminu.
 • Kontrola stosowanych w gospodarstwie metod produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych.
 • Sporządzenie protokołu z kontroli.
 • Pobranie próbek w celu wykonania analiz laboratoryjnych, jeśli zachodzi taka potrzeba.

WYDANIE CERTYFIKATU

 1. Decyzję o wydaniu lub odmowie wydania certyfikatu podejmuje Prezes jednostki certyfikującej
 2. Certyfikat wraz z załącznikiem określającym jego zakres wydawany jest na okres min. 1 roku.
 3. W przypadku podjęcia decyzji o odmowie wydania certyfikatu, Wnioskodawca otrzymuje zawiadomienie pisemne wraz z informacją o możliwości i trybie odwołania się od decyzji.
 4. Wszelkie zmiany, dotyczące danych zawartych w Certyfikacie wykonywane są przez jednostkę na pisemny wniosek Producenta.
 5. Wnioskodawca, po uzyskaniu Certyfikatu w zakresie przedmiotowego wniosku, ma prawo do umieszczania logo jednostki certyfikującej na etykietach produktów oraz na materiałach reklamowych dotyczących kontrolowanego przez jednostkę certyfikującą obszaru.