Opinia to dokument, który opisuje aktualny stan zasiedlenia budynku lub terenu przez ptaki i nietoperze. Jej głównym zadaniem jest ochrona gatunków chronionych przed zagrożeniami związanymi z prowadzeniem prac remontowych, budowlanych czy wycinkowych.

Prace nad stworzeniem opinii obejmują dwa etapy:

 • wizję lokalną (inwentaryzację), podczas której ekspert ocenia stan zasiedlania obiektu, wykonując dokumentację fotograficzną.
 • sporządzenie dokumentu opierającego się na wizji lokalnej oraz wiedzy eksperta.

Terminy wykonania inwentaryzacji przypadają na okresy aktywności lęgowej ptaków (miesiące wczesno wiosenne i wczesno letnie) oraz zimowania i rozmnażania nietoperzy (wiosna/lato oraz zima). Każda opinia opierać się powinna na najmniej dwóch wizjach lokalnych przypadających na odpowiednie okresy. Istotne jest aby wizja lokalna przeprowadzona została przed przystąpieniem do prac inwestycyjnych.

Kiedy potrzebna jest opinia?

 • Wymiana dachu budynku;
 • Wymiana elewacji budynku;
 • Ocieplenie stropodachu;
 • Wycinka drzew i krzewów;
 • Wszystkie prace mogące wpływać na stan zasiedlenia terenu.

W przypadkach występowania siedlisk konieczne będzie złożenie odpowiedniego wniosku do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która podejmuje decyzję o warunkach i terminach prowadzenia prac oraz nałoży obowiązek wykonania działań kompensacyjnych.

Elementy prawidłowo wykonanej opinii:

 • Odpowiedni termin inwentaryzacji oraz ich czas uwzględniający aktywność dobową zwierząt;
 • Opis metodyki obserwacji, sprzętu używanego przy inwentaryzacji, czynności wykonywanych podczas inwentaryzacji;
 • Oznaczone miejsce badań na załączniku graficznym;
 • Opis stwierdzonych gatunków wraz z załącznikiem graficznym wskazującym ich siedliska;
 • Wskazanie potencjalnych miejsc lęgowych;
 • Informacja dotycząca wpływu prac na siedliska;
 • Zalecenia oraz propozycje działań kompensacyjnych;
 • Dokładna dokumentacja fotograficzna.

Dysponujemy zespołem specjalistów zajmujących się kompleksową obsługą w zakresie działań przyrodniczych.

Inwentaryzacja przyrodnicza to badanie konkretnego obszaru pod względem występowania na nim elementów przyrody ożywionej jak również nieożywionej. Taki rodzaj badań wymagany jest we wczesnych etapach przygotowania m. in: Karty informacyjnej przedsięwzięcia, Raportu oddziaływania na środowisko czy dokumentacji w ramach PROW.

Rodzaje badań:

 • ogólne, podczas których pod uwagę brane są wszystkie elementy przyrody,
 • waloryzacje – badanie walorów obszaru (np. gatunki chronione, krajobrazy zanikające, pomniki przyrody itp.),
 • botaniczne – inwentaryzacja roślin występujących na danym terenie, często uszczegóławiana np. do badań dendrologicznych (drzewa) czy siedliskowych.
 • zoologiczne – inwentaryzacje zwierząt występujących na danym terenie, często uszczegóławiane np. do badań ornitologicznych (ptaki), herpetologicznych (płazy i gady), ichtiologicznych (ryby), entomologicznych (owady) itd.

Dysponujemy zespołem specjalistów zajmujących się kompleksową obsługą w zakresie działań przyrodniczych.

Prace nadzoru przyrodniczego potrzebne są na etapach realizacji i funkcjonowania  inwestycji. Najczęściej obowiązek nadzoru nakładany jest przez organy państwowe, aby inwestycje przebiegały zgodnie z wymogami prawa. Wykonujemy usługę nadzoru dla wszystkich typów inwestycji.

Rolnicy, posiadający Trwałe Użytki Zielone (TUZ) mogą w ramach PROW przystąpić do zobowiązania Rolno-Środowiskowo-Klimatycznego pakiety 4 i 5, zwiększając swoje dopłaty nawet o 1300 zł/ha. Dowiedz się więcej DODATKOWE PŁATNOŚCI
Jednym z dokumentów niezbędnym w tym działaniu jest dokumentacja siedliskowa lub ornitologiczna. Nasi pracownicy posiadają wszystkie niezbędne uprawnienia oraz wiedzę, aby przygotować kompletną dokumentację, dlatego przygotowaliśmy już ponad 500 ekspertyz na potrzeby PROW – TO NASZ KONIK!
Etapy realizacji ekspertyz:
 • omówienie struktury gospodarstwa,
 • inwentaryzacja siedlisk łąkowych wraz z zakwalifikowaniem do odpowiednich pakietów,
 • omówienie warunków przystąpienia do pakietu,
 • wykonanie dokumentacji fotograficznej,
 • przygotowanie dokumentacji siedliskowej / ornitologicznej.

Pomagamy rolnikom na każdym etapie pozyskiwania płatności, jeżeli jesteś zainteresowany dodatkowymi funduszami – ZADZWOŃ zajmiemy się twoim gospodarstwem.

Dokument sporządzany, kiedy nasza inwestycja będzie wpływać na środowisko. Jej głównym zadaniem jest opisanie planowanej inwestycji oraz określenie wpływu na otoczenie. Jest dokumentem niezbędnym do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  Elementy konieczne w KIP, zgodne z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) to m.in.:

 • rodzaj, skala i usytuowanie inwestycji,
 • opis obiektów budowlanych z ich dotychczasowym wykorzystaniem,
 • opis planowanych obiektów budowlanych z ich wykorzystaniem,
 • stan siedlisk przyrodniczych nieruchomości,
 • powierzchnia zajmowanej nieruchomości,
 • opis technologii użytych na etapie realizacji i użytkowania inwestycji,
 • warianty inwestycji,
 • szacowane zużycie surowców,
 • opis roziwązań chroniących środowisko,
 • opis emisji substancji i odpadów do środowiska,
 • opis działań transgranicznych,
 • opis obszarów chronionych w okolicy inwestycji,

Jeżeli nie wiesz czy twoja inwestycja wymaga sporządzenia KIP – ZADZWOŃ, sprawdzimy to dla Ciebie.

Często KIP nie wystarczy, a organ wydający decyzję będzie wymagał dostarczenia Raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – opis poniżej.

OPIS W KRÓTCE