Przystępując do działania można znacząco zwiększyć swoje dopłaty do gruntów lub zwierząt. Mamy do wyboru  9 pakietów w 33 wariantach:

▪ Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone; 552 zł/ha
▪ Pakiet 2. Ochrona gleb i wód:
Wariant 2.1. Międzyplony, 883 zł/ha
Wariant 2.2. Pasy ochronne na stokach o nachyleniu powyżej 20%; 644 zł/ha
▪ Pakiet 3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych; 2031 zł/ha
▪ Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000; Pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000:
Wariant 4.1. / 5.1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, 1514 zł/ha
Wariant 4.2. / 5.2. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla, 1382 zł/ha
Wariant 4.3. / 5.3. Murawy, 1503 zł/ha
Wariant 4.4. / 5.4. Półnaturalne łąki wilgotne, 982 zł/ha
Wariant 4.5. / 5.5. Półnaturalne łąki świeże, 1114 zł/ha
Wariant 4.6.1. / 5.6.1. Torfowiska – wymogi obowiązkowe, 775 zł/ha
Wariant 4.6.2. /5.6.2. Torfowiska – wymogi obowiązkowe i uzupełniające, 1304 zł/ha
Wariant 4.7. Ekstensywne użytkowanie na obszarach specjalnej ochrony
ptaków (OSO), 881 zł/ha
Wariant 4.8. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: rycyka, kszyka, krwawodzioba
lub czajki, 1027 zł/ha
Wariant 4.9. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: wodniczki, 1389 zł/ha
Wariant 4.10. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: dubelta lub kulika wielkiego, 1279 zł/ha
Wariant 4.11. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: derkacza; 739 zł/ha
▪ Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie:
Wariant 6.1. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w
rolnictwie – w przypadku uprawy,901 zł/ha
Wariant 6.2. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w
rolnictwie – w przypadku wytwarzania nasion lub materiału siewnego; 1232 zł/ha
▪ Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie:
Wariant 7.1. Zachowanie lokalnych ras bydła, 2516 zł/szt.
Wariant 7.2. Zachowanie lokalnych ras koni, 1825-2284 zł/szt.
Wariant 7.3. Zachowanie lokalnych ras owiec, 412 zł/szt.
Wariant 7.4. Zachowanie lokalnych ras świń, 1234 zł/szt.
Wariant 7.5. Zachowanie lokalnych ras kóz. 811 zł/szt.

▪ Pakiet 8. Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk; 838 zł/ha – NOWY PAKIET OD 2022

▪ Pakiet 9. Retencjonowanie wody DRŚK; 260 zł/ha – NOWY PAKIET OD 2022

Wsparcie przyznawane jest corocznie w ramach:

 • 5-letniego zobowiązania, w przypadku pakietów 1, 4, 5
 • 2-letniego zobowiązania w przypadku pakietów 2, 3, 6, 7
 • rocznego zobowiązania w przypadku pakietów 8,9

Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna przysługuje rolnikowi lub zarządcy, który:

 • ma nadany numer identyfikacyjny oraz
 • realizuje zobowiązanie 5-letnie lub 2-letnie
 • spełnia warunki przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach określonych pakietów
 • posiada grunty rolne o minimalnej łącznej powierzchni 1 ha
 • posiada plan działalności rolnośrodowiskowej
 • nie przekształca występujących w gospodarstwie trwałych użytków zielonych
 • posiada dokumentację przyrodniczą
 • prowadzi rejestr działalności rolnośrodowiskowej.

Rolnik może realizować więcej niż jedno zobowiązanie!

W czasie realizacji zobowiązania RŚK nie można zmieniać wielkości obszaru objętego zobowiązaniem z wyjątkiem Pakietu 2 i 6

Przystępując do działania można znacząco zwiększyć swoje dopłaty do gruntów. Mamy do wyboru 12 pakietów w 18 wariantach:

Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji – 1475 zł/ha

Pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji – 2249 zł/ha

Pakiet 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji – 1673 zł/ha

Pakiet 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji:

   Wariant 4.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze w okresie konwersji – 2591 zł/ha

   Wariant 4.1.2. Uprawy jagodowe w okresie konwersji 2239 zł/ha

   Wariant 4.2. Ekstensywne uprawy sadownicze w okresie konwersji- 1025zł/ha

Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji – 1100 zł/ha

Pakiet 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji – 631 zł/ha

Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji – 1190 zł/ha

Pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji – 1446 zł/ha

Pakiet 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji – 1673 zł/ha

Pakiet 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji:

   Wariant 10.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze po okresie konwersji – 1756 zł/ha

   Wariant 10.1.2. Uprawy jagodowe po okresie konwersji – 1960 zł/ha

   Wariant 10.2. Ekstensywne uprawy sadownicze po okresie konwersji – 1025 zł/ha

Pakiet 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji – 764 zł/ha

Pakiet 12. Trwałe użytki zielone po okresie konwersji – 631 zł/ha

Pomoc finansowa w ramach zobowiązań ekologicznych przyznawana jest corocznie przez okres:

 • 5 lat (zobowiązania podjęte przed 15 marca 2021)
 • 3 lat (zobowiązania podjęte po dniu 14 marca 2021).

Płatność może otrzymać rolnik, który:

 • ma nadany numer identyfikacyjny w systemie ewidencji gospodarstw rolnych,
 • jest w posiadaniu użytków rolnych o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha,
 • realizuje jedno z zobowiązań 5-letnich lub 3-letnich oraz spełniania warunki w ramach realizowanych pakietów.

Istnieje możliwość realizowania więcej niż jednego zobowiązania ekologicznego!

W przypadku realizacji zobowiązań ekologicznych należy:

 • posiadać plan działalności ekologicznej,
 • nie przekształcać występujących w gospodarstwie rolnym trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych,
 • zachować występujące w gospodarstwie elementy krajobrazu rolniczego nieużytkowane rolniczo,
 • prowadzić rejestr działalności ekologicznej,
 • przestrzegać szczegółowych wymogów określonych w ramach pakietu,
 • prowadzić produkcje rolną zgodnie z przepisami o rolnictwie ekologicznym
 • podlegać certyfikacji

Przystępując do działania można znacząco zwiększyć swoje dopłaty do zwierząt. Mamy do wyboru 3 pakiety w 8 wariantach:

Pakiet 1. Dobrostan świń:

wariant 1.1. Dobrostan loch – zwiększona powierzchnia w budynkach  301 zł/lochę

wariant 1.2. Dobrostan tuczników – zwiększona powierzchnia w budynkach  24 zł/tucznika

wariant 1.3. Dobrostan loch – dostęp do wybiegu 612 zł/lochę

wariant 1.4. Dobrostan tuczników – dostęp do wybiegu 33zł/tucznika

Warianty 1.3. i 1.4. nie będą wdrożone w 2021 r. ze względu na występowanie w Polsce afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Pakiet 2. Dobrostan krów:

wariant 2.1. Dobrostan krów mlecznych – wypas 185 zł/krowę

wariant 2.2. Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo – zwiększona powierzchnia

w budynkach 595 zł/krowę

wariant 2.3. Dobrostan krów mamek 329 zł/krowę

Pakiet 3. Dobrostan owiec:

wariant 3.1. Dobrostan owiec – zwiększona powierzchnia w pomieszczeniach133 zł/samicę

Podstawowe informacje:

 • Roczne zobowiązanie w ramach realizacji określonych pakietów;
 • Płatność może otrzymać rolnik, który posiada numer identyfikacyjny systemie ewidencji gospodarstw rolnych;
 • Warunkiem koniecznym jest posiadanie co najmniej jednej oznakowanej i zarejestrowanej sztuki zwierzęcia (locha, krowa, owca)
 • Należy sporządzić plan poprawy dobrostanu zwierząt dla pakietów 1.1; 1.2; 2.2; 2.3; 3.1

Szybki i prosty sposób na zwrot środków wydatkowanych na wapnowanie gruntów. Przystępując do  „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” można uzyskać dofinansowanie w kwocie:

do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw
o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych,

do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 25 ha, ale nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych,

do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha, ale nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych.

Beneficjentem programu mogą być posiadacze użytków rolnych o powierzchni nieprzekraczającej 75 ha.

Potrzebne dokumenty:

 • faktura za zakupione wapno z potwierdzeniem opłacenia.
 • badania glebowe wraz z zaleceniami do wapnowania wydane przez OSCR.