Przystępując do działania można znacząco zwiększyć swoje dopłaty do gruntów i zwierząt. Mamy do wyboru 6 schematów:

 1. Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi.

1.1. Ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt (5 pkt)
1.2. Międzyplony ozime / wsiewki śródplonowe (5 pkt)
1.3. Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia:
– wariant podstawowy (1 pkt)
– wariant z wapnowaniem (3 pkt)
1.4. Zróżnicowana struktura upraw (3 pkt)
1.5. Wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji (2 pkt)
1.6. Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo na gruntach ornych i trwałych użytkach zielonych (3 pkt)
1.7. Uproszczone systemy uprawy (4 pkt)
1.8. Wymieszanie słomy z glebą (2 pkt)

Powyższe praktyki objęte są systemem punktowym.  1 pkt odpowiada ok. 22,47 EUR ≈100 zł

Warunkiem przystąpienia do ekoschematu jest uzyskanie co najmniej równowartość punktów, która stanowi 25 % powierzchni użytków rolnych objętych 5 punktową praktyką.

PRZYKŁAD:

1) Gospodarstwo o powierzchni 10 ha UR – musi uzyskać minimalną liczbę punktów 12,5 pkt (2,5 ha * 5 pkt/ha = 12,5 pkt)
2) Gospodarstwo o powierzchni 100 ha  UR – minimalna liczba punktów do realizacji – 125 pkt (25 ha * 5 pkt/ha = 125 pkt)

 2. Obszary z roślinami miododajnymi (269,21 EURO/ha)

 3. Produkcja roślinna w systemie Integrowanej Produkcji Roślin (292,13 EURO/ha)

 4. Biologiczna ochrona upraw (89,89 EURO/ha)

 5. Retencjonowanie wody na TUZ (63,15 EURO/ha)

6.  Dobrostan zwierząt.

Dobrostan świń:

 • lochy
 • tuczniki

Dobrostan bydła:

 • krowy mleczne
 • krowy mamki
 • bydło opasowe

Dobrostan owiec

Dobrostan drobiu:

 • kury nioski
 • kurczęta brojlery
 • indyki utrzymywane z przeznaczeniem na produkcję mięsa

Dobrostan koni

Dobrostan kóz

Wymagania wspólne dla wszystkich grup zwierząt:
− posiadanie odpowiedniej siedziby stada, a w przypadku drobiu – numeru zakładu drobiu, zarejestrowanych zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt,
− wymogi odnoszące się do danej grupy zwierząt dotyczą wszystkich zwierząt tej grupy utrzymywanych w gospodarstwie rolnym,
− rolnik zobowiązany jest do jednorazowego odbycia szkolenia z zakresu metod ograniczających stosowanie antybiotyków (wymóg ten obowiązuje od 2024 r.),
− rolnik posiada plan poprawy dobrostanu zwierząt (nie dotyczy wypasu krów mlecznych).

Degresywność:
– do 100 DJP 100% płatności,
– powyżej 100 DJP do 150 DJP – 75% płatności,
– powyżej 150 DJP – brak płatności.

Przystępując do interwencji można znacząco zwiększyć swoje dopłaty do gruntów lub zwierząt. Mamy do wyboru 7 interwencji:

▪ Interwencja 1. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000;
▪ Interwencja 2. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków poza obszarem Natura 2000;
1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe – 1568 zł/ha
2. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla – 1452 zł/ha
3. Murawy – 1612 zł/ha
4. Półnaturalne łąki wilgotne – 1115 zł/ha
5. Półnaturalne łąki świeże – 1497 zł/ha
6.1. Torfowiska – wymogi obowiązkowe – 912 zł/ha
6.2. Torfowiska – wymogi obowiązkowe i uzupełniające – 1536 zł/ha
7. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: rycyk, kszyk, krwawodziób lub czajka – 1055 zł/ha
8. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: dubelt lub kulik wielki – 1347 zł/ha
9. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: wodniczka – 1555 zł/ha
10. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: derkacz – 1465 zł/ha
▪ Interwencja 3. Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk na obszarach NAtura 2000 – 836 zł/ha.
Interwencja 4. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych – 2117 zł/ha
Interwencja 5. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie:
1. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie – w przypadku uprawy – 1411 zł/ha
2. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie – w przypadku wytwarzania nasion lub materiału siewnego – 1619 zł/ha
Interwencja 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie:
1. Zachowanie lokalnych ras bydła mlecznego 2738 zł/szt.
2. Zachowanie lokalnych ras bydła mięsnego 1752 zł/szt.
3. Zachowanie lokalnych ras koni – od 2185 do 5925 zł/szt.
4. Zachowanie lokalnych ras owiec – 500 zł/szt.
5. Zachowanie lokalnych ras świń – 1335 zł/szt.
6. Zachowanie lokalnych ras kóz –  953 zł/szt.
▪ Interwencja 7. Bioróżnorodność na gruntach ornych
1. Śródpolne, wieloletnie pasy kwietne – 3 501 zł/ha.
2. Ogródki bioróżnorodności – 2 342 zł/ha.

Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna przysługuje rolnikowi lub zarządcy, który:

 • ma nadany numer identyfikacyjny oraz
 • realizuje zobowiązanie 5-letnie
 • spełnia warunki przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach określonych pakietów
 • posiada grunty rolne o minimalnej łącznej powierzchni 1 ha
 • posiada plan interwencji
 • nie przekształca występujących w gospodarstwie trwałych użytków zielonych
 • posiada dokumentację przyrodniczą dla wybranych interwencji
 • prowadzi rejestr działalności rolnośrodowiskowej.

Rolnik może realizować więcej niż jedno zobowiązanie!

W czasie realizacji zobowiązania RŚK nie można zmieniać wielkości obszaru objętego zobowiązaniem.

Przystępując do działania można znacząco zwiększyć swoje dopłaty do gruntów. Mamy do wyboru 10 pakietów :

Pakiet 1. Uprawy rolnicze 1 697 zł/ha w okresie konwersji oraz 1571 zł/ha po okresie konwersji.
Pakiet 2. Uprawy warzywne 3 021 zł/ha w okresie konwersji oraz 2391 zł/ha po okresie konwersji.
Pakiet 3. Uprawy zielarskie 1 856 zł/ha przez cały okres zobowiązania.
Pakiet 4. Podstawowe uprawy sadownicze 3 105 zł/ha w okresie konwersji oraz 1571 zł/ha po okresie konwersji.
Pakiet 5: Uprawy jagodowe 2 495 zł/ha w okresie konwersji oraz 2213zł/ha po okresie konwersji.
Pakiet 6: Ekstensywne uprawy sadownicze 1 326 zł/ha przez cały okres zobowiązania.
Pakiet 7. Uprawy paszowe na gruntach ornych 1 638 zł/ha w okresie konwersji oraz 1504 zł/ha po okresie konwersji.
Pakiet 8. Trwałe użytki zielone 1 043 zł/ha przez cały okres zobowiązania.
Pakiet 9. Małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi 1 640 zł/ha przez cały okres zobowiązania.
Pakiet 10. Premia za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą 573 zł/ha przez cały okres zobowiązania.

Pomoc finansowa w ramach zobowiązań ekologicznych przyznawana jest corocznie przez okres 5 lat.

Płatność może otrzymać rolnik, który:

 • ma nadany numer identyfikacyjny w systemie ewidencji gospodarstw rolnych,
 • jest w posiadaniu użytków rolnych o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha,
 • realizuje zobowiązanie oraz spełniania warunki w ramach realizowanych pakietów,
 • nie przekształca występujących w gospodarstwie trwałych użytków zielonych.

Istnieje możliwość realizowania więcej niż jednego zobowiązania ekologicznego!

W przypadku realizacji zobowiązań ekologicznych należy:

 • posiadać plan działalności ekologicznej,
 • nie przekształcać występujących w gospodarstwie rolnym trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych,
 • zachować występujące w gospodarstwie elementy krajobrazu rolniczego nieużytkowane rolniczo,
 • prowadzić rejestr działalności ekologicznej,
 • przestrzegać szczegółowych wymogów określonych w ramach pakietu,
 • prowadzić produkcje rolną zgodnie z przepisami o rolnictwie ekologicznym
 • podlegać certyfikacji

Szybki i prosty sposób na zwrot środków wydatkowanych na wapnowanie gruntów. Przystępując do  „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” można uzyskać dofinansowanie w kwocie:

do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw
o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych,

do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 25 ha, ale nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych,

do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha, wapnujących nie więcej niż 75 ha użytków rolnych.

Potrzebne dokumenty:

 • faktura za zakupione wapno z potwierdzeniem opłacenia.
 • badania glebowe wraz z zaleceniami do wapnowania wydane przez OSCR.