PONIŻEJ OPIS WARUNKÓW W RAMACH PROW 14-20, WARUNKI W RAMACH WPR 23-27 NIE ZOSTAŁY JESZCZE OKREŚLONE.

Wysokość premii wynosi 150 000 zł i jest wypłacana w dwóch ratach.

– I rata stanowi 80% całkowitej kwoty pomocy i wynosi 120 000 zł,

– II rata stanowi 20% całkowitej kwoty dofinansowania i wynosi 30 000 zł

Wszystkie środki otrzymane w ramach premii muszą zostać przeznaczone na działalność rolniczą, w tym co najmniej 70% przyznanej kwoty musi wspomóc inwestycje w środki trwałe.

W ramach inwestycji można zakupić wyłącznie nowe maszyny, postawić budynek wraz z wyposażeniem.

Dofinansowanie może otrzymać osoba, która:

 • jest pełnoletnia i ma nie więcej niż 40 lat,
 • przed dniem złożenia wniosku, lecz nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha,
 • jest właścicielem gospodarstwa,
 • posiada biznesplan, który musi zrealizować najpóźniej do 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty płatności,
 • posiada kwalifikacje zawodowe lub wykształcenie i staż pracy w rolnictwie.

Jeżeli nie posiadasz wymaganych kwalifikacji lub wykształcenia możesz ubiegać się o przyznanie pomocy, z obowiązkiem ich uzupełnienia w okresie 36 miesięcy od otrzymania decyzji.

Nasza firma przeprowadzi Cię przez proces niezbędnych formalności, dzięki którym otrzymasz pokaźną kwotę wsparcia na rozwój swojego gospodarstwa.

PONIŻEJ OPIS WARUNKÓW W RAMACH PROW 14-20, WARUNKI W RAMACH WPR 23-27 NIE ZOSTAŁY JESZCZE OKREŚLONE.

Premię w ramach restrukturyzacji małych gospodarstw możesz otrzymać, jeśli:

 • posiadasz gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha gruntów rolnych,
 • masz sporządzony biznesplan, w którym zawarty jest pomysł na rozwój twojego gospodarstwa,
 • prowadzisz w celach zarobkowych działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej.

Całkowita kwota jaką można otrzymać w ramach premii wynosi 60 000 zł. Kwota wypłacana jest w dwóch ratach:

I rata stanowi 80% całkowitej kwoty pomocy tj. 48 000 zł,

II rata stanowi 20% całkowitej kwoty pomocy tj. 12 000 zł,

Wszystkie pieniądze wypłacone w ramach pomocy muszą być przeznaczone na działalność rolniczą w tym 80% pomocy finansowej musi wspomóc inwestycje w środki trwałe.

Za otrzymaną premię możesz m. in.:

– zakupić działki rolne,

– zakupić nowe maszyny,

– utwardzić dojazd do budynków,

– ogrodzić pola,

– zakupić stado podstawowe,

Kolejność przysługiwania pomocy zależy od sumy uzyskanych punktów przyznawanych w różnych kryteriach, m. in.: za kompleksowość biznesplanu, rodzaj planowanej produkcji, uwzględnienie ochrony środowiska i klimatu oraz docelową wielkość ekonomiczną gospodarstwa.

Nasza firma zajmuje się sporządzaniem dokumentacji niezbędnej do otrzymania wsparcia finansowego w ramach restrukturyzacji małych gospodarstw.

PONIŻEJ OPIS WARUNKÓW W RAMACH PROW 14-20, WARUNKI W RAMACH WPR 23-27 NIE ZOSTAŁY JESZCZE OKREŚLONE.

Pomoc może otrzymać rolnik, który:

 • posiada gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha, natomiast nie większej niż 300 ha lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.
 • posiada numer identyfikacyjny gospodarstwa
 • prowadzi działalność rolniczą w celach zarobkowych.

Wsparcie może zostać przyznane w obszarach:

 1. produkcja prosiąt – 900 000 zł
 2. produkcja mleka krowiego – 500 000 zł
 3. rozwój produkcji bydła mięsnego – 500 000 zł
 4. maszyny, budowle – 200 000 zł
 5. nawadnianie – 500 000 zł

Wsparcie pozwala na refundacje części kosztów kwalifikowanych:

 • 60% kosztów w przypadku młodego rolnika,
 • 50% kosztów w przypadku pozostałych rolników.

Niezbędnym elementem warunkującym możliwość przyznania pomocy jest posiadanie biznesplanu. Kolejność przyznawana wsparcia zależy od sumy uzyskanych punktów z wyszczególnionych ustalonych wcześniej kryteriów m. in.: za wzrost średniej rocznej liczby krów w stadzie, wiek wnioskującego, ukierunkowanie inwestycji na ochronę środowiska czy posiadanie certyfikatu uczestnictwa w unijnym systemie jakości.

Nasza firma zajmuje się sporządzaniem niezbędnej dokumentacji, dzięki której można uzyskać duże wsparcie finansowe na rozwój gospodarstwa.

PONIŻEJ OPIS WARUNKÓW W RAMACH PROW 14-20, WARUNKI W RAMACH WPR 23-27 NIE ZOSTAŁY JESZCZE OKREŚLONE.

Wsparcie może otrzymać rolnik, który:

 • ma gospodarstwo rolne znajdujące się na obszarach Natura 2000,
 • posiada w gospodarstwie trwałe użytki zielone (TUZ) o powierzchni co najmniej 1 ha,
 • ma nadany numer identyfikacyjny,
 • prowadzi działalność rolniczą w ramach produkcji rolniczej lub zwierzęcej.

Dofinansowanie przyznaje się na pokrycie kosztów związanych z produkcją roślinną lub zwierzęcą.

Limit pomocy na jedno gospodarstwo wynosi:

 • 500 tys. zł inwestycje budowlane
 • 200 tys. zł pozostałe inwestycje

Wsparcie pozwala na refundacje części kosztów kwalifikowanych:

 • 60% kosztów w przypadku młodego rolnika,
 • 50% kosztów w przypadku pozostałych rolników.

Nasza firma zajmuje się sporządzaniem niezbędnej dokumentacji, dzięki której można uzyskać duże wsparcie finansowe na rozwój gospodarstwa.

PONIŻEJ OPIS WARUNKÓW W RAMACH PROW 14-20, DZIAŁANIE NIE BĘDZIE WPROWADZONE W WPR 23-27.

Pomoc może otrzymać osoba, która m. in.:

 • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników co najmniej przez okres 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
 • utworzy przynajmniej jedno miejsce pracy w ramach podejmowanej działalności
 • OD 2022 ROKU NIE MA OBOWIĄZKU SKŁADANIA WNIOSKÓW OBSZAROWYCH!!!

Wysokość premii zależy od liczby utworzonych miejsc pracy i wynosi:

– 150 000 zł – jeżeli zakłada utworzenie 1 miejsca pracy;

– 200 000 zł – jeżeli zakłada utworzenie 2 miejsc pracy;

– 250 000 zł – jeżeli zakłada utworzenie najmniej 3 miejsc pracy.

Płatność następuje w dwóch ratach: 80% i 20% kwoty pomocy.

W ramach tego działania możesz otworzyć m. in.: swój zakład fryzjerski, sklep, firmę transportową czy zakład mechaniki samochodowej.

Nasza firma zajmuje się sporządzaniem niezbędnej dokumentacji, dzięki której można uzyskać duże wsparcie finansowe na rozwój gospodarstwa.